Druk hier voor indexoverzicht

                            

 

Inhoud
 

VAAKGESTELDE VRAGEN 

- Hoe hoog is de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid?   

 

 

                                                                                                
Vraag 1

Komt een stagiair voor een vergoeding in aanmerking?


Een stagiair is degene die zonder arbeidsovereenkomst praktijkervaring opdoet bij de werkgever. Aan de stagiair hoeft geen vergoeding te worden betaald. Een stagiair dient echter boven de sterkte ingezet te worden en mag niet facturabel ingezet worden.
Degene die in het kader van een BBL opleiding praktijkervaring opdoet bij een bedrijf met een ND-nummer heeft recht op een salaris van de aspirant- beveiliger.

Vraag 2
Vraag: Hoe lang duurt een vrije dag na nachtdienst?

Na een nachtdienst bedraagt de duur van een vrije dag 32 uur, elke volgende vrije dag dag kent een lengte van 24 uur.

Voorbeeld:
Indien de nachtdienst eindigt op maandag 07:00, kan een volgende dienst op zijn vroegst aanvangen op dinsdag 15:00 uur.
Heeft men na dezelfde nachtdienst 2 dagen vrij, dan geldt dat de volgende dienst ten vroegste op woensdag 15:00 uur kan aanvangen.
Indien er sprake is van een rooster welke met instemming van de werknemer is ingevoerd, mag deze periode bestaan uit 48 uur (24 + 24 uur in plaats van 32 + 24 uur).
 
Vraag 3

Vraag: hoe wordt structureel overwerk berekend?

Onder structureel overwerk wordt verstaan het aantal uren dat ten minste gedurende 10 van de 13 perioden op jaarbasis bij dezelfde werkgever is overgewerkt. Alle overuren van het jaar worden op een rijtje gezet. De drie laagsten worden vervolgens weggestreept. Het aantal dat vervolgens overblijft is het structureel overwerk.
Voorbeeld:
Periode    Overuren
5            10
6            16
7             7
8             4
9             3
10            4
11            0
12          11
13          10
1            12
2             0
3             8
4             8

Periodes met het laagste aantal overwerkuren: 9, 11 en 2. Vervolgens is 4 uur het minste aantal uren. Dat is structureel.

Vraag 4
 Wat is de opzegtermijn?

Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, is de opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer 1 maand. Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is de opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer twee loonperioden. De opzegging kan per dag geschieden en hoeft dus niet aan het einde van de maand.
Vraag 5
 

 Wanneer is er sprake van overwerk?

Er is sprake van overwerk als de werknemer meer dan 152 uur in een loonperiode arbeid heeft verricht.

Vraag 6

Wanneer is er sprake van consignatiedienst en/of bereikbaarheidsdienst?

Bij consignatie is er sprake van bereikbaarheid met de bedoeling dat als de werknemer wordt opgeroepen, er daadwerkelijk arbeid wordt verricht. De werknemer gaat dus naar het werk. Kenmerk hiervan is dat het onvoorzien is. Bij consignatie moet de werknemer bereikbaar en in de gelegenheid zijn om, ongeacht de locatie, de bedongen arbeid te gaan verrichten.
Tijdens een bereikbaarheidsdienst is de medewerker bereikbaar voor telefonisch advies, bijvoorbeeld voor een calamiteit of andere dringende zaak. De medewerker hoeft bij een oproep geen daadwerkelijke arbeid te verrichten. De werknemer hoeft niet per definitie continue bereikbaar te zijn.

Vraag 7:
 

 Behoud de werknemer het recht op periodieken als hij van de aanloopsalarisschaal naar de ‘gewone’ salarisschalen gaat?

Ja. Voor de werknemer tot 21 jaar geldt gedurende maximaal 1 jaar na indiensttreding een aanloopsalarisschaal. Na een jaar heeft werknemer recht op de salarisschaal met behoud van eventueel opgebouwde periodieken.

 

Vraag 8:
 

 Hoe werkt de afbouwregeling van artikel 51?

Vraag 9
 

 Hoe worden feestdagen voor een fulltimer gecompenseerd?


Een werknemer met een fulltime contract heeft bij iedere feestdag die valt op een doordeweekse dag recht op een extra vakantietegoed van 7,6 uur. Indien de werknemer op de doordeweekse feestdag geen werkzaamheden verricht en niet vrij (zoals bedoeld in artikel 21 lid 1) is, wordt deze feestdag als vakantiedag aangemerkt. Het vakantiesaldo blijft dus gelijk. Indien de werknemer wel werkt op de feestdag, heeft de werknemer recht op het extra vakantietegoed van 7,6 uur en op de toeslag voor het werken op een feestdag.

Vraag 10
 

 Hoe worden feestdagen voor een parttimer gecompenseerd?

Een werknemer met een parttime contract heeft bij iedere feestdag die valt op een doordeweekse dag;

- als er op de feestdag arbeid wordt verricht recht op een extra vakantietegoed van het aantal werkelijk gewerkte uren, met een maximum van 7,6 uur.

- als er op de feestdag geen arbeid wordt verricht recht op een extra vakantietegoed van het aantal uren zoals vastgesteld in het rooster, met een maximum van 7,6 uur.

- als deze feestdag samenvalt met een vrije dag zoals bedoeld in artikel 21 lid
 

1. recht op een extra vakantietegoed van 20% van de overeengekomen arbeidstijd per week.
Indien de werknemer op de doordeweekse feestdag geen werkzaamheden verricht en niet vrij zoals bedoeld in artikel 21 lid 1 is, wordt deze feestdag als vakantiedag aangemerkt. Het vakantiesaldo blijft dus gelijk. Als de werknemer werkt op de feestdag heeft hij ook recht op de toeslag

Vraag 11
 

 Hoe hoog is de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid?

De werknemer heeft het eerste ziektejaar voor de eerste 6 maanden recht op
100. doorbetaling van het ziektegeld en voor de tweede 6 maanden doorbetaling van het ziektegeld tot 90%. In het tweede ziektejaar behoudt de werknemer doorbetaling van het ziektegeld tot 85%. Voor de berekening van het ziektegeld wordt rekening gehouden met de in de voorgaande 52 weken verdiende gemiddelde onregelmatigheidstoeslag. De gemiddelde onregelmatigheidstoeslag wordt berekend door de som van de toeslag bijzondere uren, feestdagentoeslag, toeslag in het ziektegeld en het structurele overwerk (inclusief overwerktoeslag) te delen door de arbeidstijd.

Vraag 12
 

 Wat is de grondslag voor de premies SFPB, SOBB en FBA?

Be grondslag voor de heffing van de premies is de loonsom voor de
Werkloosheidswet. Dit is het loon voor de sociale verzekeringen.

 

Vraag 13

Wat wordt uit het fonds bevordering arbeidsverhoudingen betaald?

Uit dit fonds worden de kosten betaald die niet uit het sociaal fonds betaald mogen worden, zoals bijvoorbeeld de kosten van de cao-onderhandelingen, cao- boekjes en sociale commissie

Vraag 14

Mag van de cao afgeweken worden?

Het is de werkgever toegestaan van de cao af te wijken als dit ten voordele van de werknemer is. De werknemer heeft altijd minimaal recht op hetgeen in de cao is bepaald tenzij uitdrukkelijk staat vermeld dat dat niet mag. Bijvoorbeeld artikel 20 leden 1 tot en met 3 en 64 lid 2 en lid 4.

Vraag 15

Is er een collectieve zorgverzekering in de branche?

Ja, werkgevers kunnen via de branche een zorgverzekering aan hun werknemers aanbieden. Meer informatie over de verzekering is te vinden via www.beveiligingsbranche.nl

Vraag 16
 

 Waar is informatie te vinden over de pensioenregeling?

Informatie over de pensioenregeling is te vinden op
www.beveiligingspensioen.nl

VRAAG 17:
 

 Sinds 2009 worden de toeslagen in artikel 42, 52, 53, 54 en 55 in loonperiode 3 van elk jaar ge´ndexeerd. Hoe vindt indexering plaats?

Indexering vindt plaats op basis van het CBS prijsindexcijfers afgeleid met als peildatum oktober van het jaar ervˇˇr. Er wordt gerekend met 5 cijfers achter de komma en bij elke nieuwe indexatie is het laatst ge´ndexeerde cijfer met de 5 decimalen het uitgangspunt. Met andere woorden: het cijfer cumuleert. In onderstaand voorbeeld wordt het inzichtelijk gemaakt.

Vraag 18
 

 Door de afschaffing van de ADV dalen de contractsuren van 160 uur naar 152 uur. Mag dat?

Ja. De cao Particuliere Beveiliging is een minimum cao, dat blijft zo. De werkgever mag daarom van de bepalingen van de cao afwijken ten gunste van de werknemer. De nieuwe fulltime tewerkstelling van 152 uur is echter een standaard bepaling. Dat betekent dat werkgever en werknemer hiervan niet positief of negatief mogen afwijken. De arbeidsvoorwaarden van de werknemer mogen echter niet zomaar naar beneden toe gewijzigd worden. Ter compensatie worden daarom de uurlonen verhoogd. De werknemers gaan er dus niet op achteruit en is het toegestaan de contractsuren aan te passen.

Vraag 19
 

 Wordt het contract van de parttimer ook aangepast?

Ja, het contract van de parttimer wordt naar rato aangepast. Bijvoorbeeld: als de werknemer een contract heeft van 152 uur dan wordt dit aangepast naar 144,4 uur per loonperiode. Wat betreft de afronding van de uren; indien dit noodzakelijk wordt geacht, kunnen werkgevers en werknemers hierover in overleg gezamenlijk afspraken maken.

Vraag 20

Verdient de werknemer met 152 uur nog hetzelfde salaris?

Ja, doordat de uurlonen met 5,25 procent verhoogd worden, verdient de werknemer met 152 uur hetzelfde als nu met 160 uur. Als de werknemer meer gaat werken dan die 152 uur, dan worden die uren uitbetaald en ontvangt de werknemer hierover de overwerk toeslag. Deze toeslag wordt over een hoger uurloon betaald. Staan er nog minuren dan wordt meerwerk niet betaald (die uren heeft de werknemer al betaald gekregen als leegloop). Deoverwerktoeslag wordt in dat geval wel betaald.

Vraag 21

Wat gebeurt er met de adv-dagen die over zijn?

Nog niet ingeroosterde adv-dagen worden door de werkgever per loonperiode 10 2013 uitbetaald conform het basisuurloon zonder de 5,25% verhoging.

Vraag: Wat als de werkgever teveel adv-dagen heeft ingeroosterd?
Indien de werkgever teveel adv-dagen heeft ingeroosterd (en de werknemer heeft dus meer vrije dagen gehad dan waar hij recht op had), komt dit voor rekening van de werkgever. De werknemer hoeft dit niet terug te betalen aan de werkgever.

Vraag 22

 

Wat als de werkgever teveel adv-dagen heeft ingeroosterd?

Indien de werkgever teveel adv-dagen heeft ingeroosterd (en de werknemer heeft dus meer vrije dagen gehad dan waar hij recht op had), komt dit voor rekening van de werkgever. De werknemer hoeft dit niet terug te betalen aan de werkgever.
 

Vraag 23

vervallen ook de adv-dagen voor oudere werknemers?

Nee, de adv-dagen zoals opgenomen in artikel 80 lid 5 van de cao blijven bestaan.

 

 
Vraag 24

Hoeveel tijd moet de werknemer beschikbaar zijn?

In het rooster zijn maximaal 20 tijdvakken of arbeidstijd opgenomen. Dit betekent dat een werknemer maximaal 200 uur per loonperiode beschikbaar moet zijn. Indien de werknemer in een periode verlof heeft of ziek is, dan tellen die uren mee voor het totaal van 200 uur. Dit zou anders kunnen zijn als de individuele werknemer afspraken met de werkgever heeft gemaakt over zijn inzet op bijvoorbeeld vast dagen en/of tijden. Die mogelijkheid blijft behouden.

Vraag 25
 

 Dient de parttimer ook 200 uur beschikbaar te zijn?

Een parttimer met een groeimodel wel. De 200 uur geldt echter niet voor de parttimer met een vast model. Zijn totale omvang van tijdvakken of arbeidstijd bedraagt zijn parttime percentage * 200. Bijvoorbeeld: een parttimer met een contract van 76 uur per loonperiode, heeft een rooster met tijdvakken van samen 100 uur.

Vraag 26
 

 Kan de werknemer nu meer diensten worden ingeroosterd?

Ja, door het vervallen van de adv-dagen, kan de werkgever de werknemer 20 in plaats van 19 diensten per loonperiode inplannen.
 

Vraag 27
 

 Is een tijdvak hetzelfde als een bloktijd?

Nee, bloktijden verdwijnen. Een tijdvak is een aaneengesloten periode van tien uur waarbinnen de arbeid verricht kan worden. Een tijdvak kan op elk heel uur aanvangen. Alleen met instemming van de werknemer, behoudens de mogelijkheid van werkgever om dit 8 keer per jaar te verplichten, kan buiten het tijdvak (of de ingedeelde dienst) arbeid verricht worden.

Vraag 28
 

 Wanneer moeten de tijdvakken bekend worden gemaakt?

De werknemer krijgt vier weken voor de start van de loonperiode een rooster. Iedere donderdag krijgt de werknemer voor de komende week zijn diensten en voor de drie weken daarna 15 tijdvakken van maximaal 10 uur.

Vraag 29

Wat zijn de gevolgen als de planning te laat is met het sturen van het rooster?

Indien de planning te laat is (na de weekindeling van donderdag met daarin de tijdvakken voor de 4e week en de diensten van de volgende week) dan wordt ieder tijdvak of dienst die te laat gepubliceerd wordt, als verschoven dienst aangemerkt. Er moet dan verschuivingstoeslag over betaald worden. Daarnaast dient de werknemer in te stemmen.

Vraag 30

Hoe zit het met het inroosteren van nieuwe werknemers of werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid terugkeren?

In dit soort situaties dienen er per individueel geval, in overeenstemming tussen werkgever en werknemer, maatwerkafspraken gemaakt te worden. In dat geval is de verschuivingstoeslag niet van toepassing.

Vraag 31

Kan het tijdvak opgerekt worden bij een gebroken dienst?

Nee, een tijdvak is altijd maximaal 10 uur. Een gebroken dienst kan daarom alleen ingepland worden 28 dagen van te voren en kan niet voortkomen uit een tijdvak. Een gebroken dienst kan ook niet gewijzigd worden naar een ‘normale’ dienst. Als de gebroken dienst verschoven wordt, is de verschuivingstoeslag van toepassing.
 

Vraag 32

Zijn er nog roostervrije dagen?

Nee, er is sprake van werktijd of vrije tijd. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt in de vorm van vrije tijd. Als de werknemer op verzoek van de werkgever in de vrije tijd werkt, dan krijgt de werknemer hiervoor een toeslag.

Vraag 33

Zijn er nog vaste roosters en invulroosters?
 

Nee, het onderscheid tussen vaste roosters en invulroosters verdwijnt. Alle werknemers krijgen op dezelfde wijze hun rooster. Veel werknemers hadden in het oude systeem een vast rooster of een rooster met een repeterend karakter.

Vraag 34

Kan een werknemer een voorkeur aangeven voor de 8 vrije dagen?

Ja, de werknemer kan 35 dagen voordat de loonperiode begint schriftelijk zijn voorkeur voor (ÚÚn of meer van) de 8 vrije dagen door geven. Dit houdt in dat de werknemer een week voor de start van de daaropvolgende loonperiode zijn voorkeur moet aangeven. Bijvoorbeeld: loonperiode 3 2014 begint op 23 februari 2014. Werknemer kan dan tot uiterlijk 19 januari 2014 zijn voorkeur aangeven.

 
Vraag 35

Mag de werkgever altijd verschuiven?

De werkgever kan de werknemer op ieder moment vragen om een tijdvak of een dienst te verschuiven. Als de werknemer instemt ontvangt hij een toeslag die oploopt naarmate de dienst dichterbij komt. Stemt de werknemer niet in, dan heeft de werkgever acht keer per jaar de mogelijkheid om de werknemers alsnog te verplichten. De werknemer heeft in dat geval geen recht op een toeslag. De werknemer kan vier keer per jaar een verschuiving blokkeren. Als de werknemer dat wil, dient hij dit 28 – 21 dagen van tevoren bij de werkgever aan te geven.

Vraag 36

Wanneer ontvangt de werknemer de verschuivingstoeslag?

De werknemer ontvangt de toeslag indien de werkgever een tijdvak of dienst wil verschuiven en de werknemer hiermee instemt. De werknemer ontvangt de verschuivingstoeslag over de tijd buiten het tijdvak of gepubliceerde dienst. De toeslag wordt betaald over de uren die buiten het tijdvak of gepubliceerde dienst vallen. Voor de uren binnen het tijdvak of binnen de gepubliceerde dienst vallen, kon de werknemer namelijk rekening houden met inzet.

Vraag 37

Vindt er cumulatie plaats van verschuivingstoeslagen?

Indien een tijdvak en/of dienst meerdere malen wordt verschoven, vindt cumulatie plaats van de verschuivingstoeslagen. Er vindt geen uitbetaling plaats van de (gecumuleerde) toeslag bij verlof van de werknemer en bij ruiling van de dienst op initiatief van de werknemer.

Vraag 38
 

 Moet de gecumuleerde toeslag ook betaald worden als de dienst wordt ingetrokken?

Ja, wanneer er meerdere verschuivingen plaatsvinden en de dienst wordt op het laatste moment (na de donderdagse weekindeling) ingetrokken, dient de werkgever de (gecumuleerde) toeslag te betalen. Dit naast de bepalingen inzake de minimum vergoeding bij een dienst. Indien de intrekking van de dienst op verzoek van de werknemer is, dient de (gecumuleerde) toeslag niet betaald te worden.

Vraag 39

Gelden de acht verplichte verschuivingen per kalenderjaar?

Nee, de telling van de acht verplichte verschuivingen door de werkgever begint te lopen op het moment dat de werkgever deze voor de eerste keer toepast. Bijvoorbeeld:
Indien de werkgever op 20 mei 2013 de werknemer verplicht te schuiven, dan gaat de telling lopen en kan de werkgever tot 20 mei 2014 van het daaropvolgende jaar de overige zeven verplichte verschuivingen opleggen. Als de werkgever vervolgens pas weer op 3 augustus 2014 de werknemer verplicht te schuiven, loopt het jaar tot 3 augustus 2015. Hetzelfde geldt voor de vier blokkademomenten van de werknemer.

Vraag 40
 

 Mag de werkgever bij de parttimer ook acht keer verplicht verschuiven?

Ja, ook bij de parttimer heeft de werkgever de acht mogelijkheden. De parttime werknemer heeft echter ook de vier blokkademomenten.

Vraag 41
 

 Kan de werkgever de parttimer verplichten te verschuiven?

Ja, voor de parttimer gelden dezelfde regels als voor de fulltimer. Er is 1 uitzondering. De parttimer met een groeimodel kan alleen verplicht worden om te schuiven op de dagen waarop al een tijdvak of een dienst staat. De werkgever kan de parttimer met een groeimodel niet verplichten om een extra dienst (op een dag waarop dus geen tijdvak of dienst in het rooster staat) te werken. Op basis van vrijwilligheid is dit uiteraard wel toegestaan. Ook in dat geval ontvangt de parttimer met een groeimodel de verschuivingstoeslag.

Vraag 42

Wat zijn minuren?

Minuren zijn de uren die de werknemer minder heeft gewerkt dan de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidstijd per loonperiode. Deze staan ook bekend als leegloopuren.

Vraag 43
 

 Worden minuren betaald?

Ja, de minuren worden betaald in de loonperiode waarin ze ontstaan. De werknemer heeft dus altijd hetzelfde basisloon. Indien de werknemer in een periode minder uren heeft gewerkt, dan kan hij worden verplicht om deze uren in een latere periode in te halen. Op het moment dat de minuren door de werkgever in een andere loonperiode worden ingeroosterd, hoeft de werkgever deze uren niet nog eens te betalen.

 
Vraag 44
 

 Als de werknemer minuren moet inhalen in het weekend of de minuren leiden tot overwerk, ontvangt de werknemer dan een toeslag?

Ja, de werknemer ontvangt in dat geval gewoon de toeslag bijzondere uren en/of overwerktoeslag

Vraag 45

Wordt leegloop nu door werknemer betaald?

Ja, in bepaalde gevallen wel. Met het invoeren van de minurensystematiek betaalt de werknemer maximaal 24 uur per loonperiode zijn eigen leegloop. Er mogen maximaal 80 minuren in ‘het minurenpotje’ zitten. De overige leegloop moet, net als nu, gewoon betaald worden.

Vraag 46

Gelden voor de parttimer hetzelfde aantal minuren?

Ja, ook bij de parttimer kan de werkgever per loonperiode maximaal 24 minuren hanteren tot een maximum van 80 uren.

Vraag 47

Geldt het minurensysteem ook voor de parttimer met een vast model?

Ja, ook voor de parttimer met een vast model geldt het minurensysteem. Uren in het minurenpotje kunnen in overeenstemming met de werknemer ingehaald worden. Voor alle werknemers geldt dat de werknemer tot maximaal 160 uur verplicht kan worden te werken. De werkgever kan hiervoor 8 minuren inzetten. Indien de werkgever de werknemer meer uren wil laten werken in een loonperiode dan kan dit alleen door het inzetten van een verplichte verschuiving (en gaat dus ten koste van de acht mogelijkheden die de werkgever hiervoor heeft)

Vraag 48

Werkgever heeft minuren ingeroosterd, maar de werknemer wordt ziek. Wat gebeurt er met de minuren?

Deze minuren worden van het minurensaldo afgeschreven.

 
Vraag 49

Wat gebeurt er met de minuren, als de werknemer ontslag neemt of als de werkgever het contract niet verlengd. Worden deze verrekend?

Wanneer de werknemer ontslag neemt of als de werkgever het contract niet verlengd, dan heeft de werkgever de mogelijkheid rekening te houden met de minuren. De werkgever kan deze, met inachtneming van de regels, wegwerken. Blijven er minuren over, dan zijn deze voor rekening van de werkgever.

Vraag 50
 

 Wat gebeurt er met de uren als de werkgever geen gebruik maakt van een aangezegde dienst?

Indien de werknemer nog niet al zijn uren heeft gewerkt, betaalt de werkgever alle uren van de aangezegde dienst. In dat geval worden drie uren als gewerkte uren aangemerkt en de overige uren als minuren. Indien in een loonperiode reeds het maximum van 24 of 80 minuren in bereikt, worden alle uren van de aangezegde dienst betaald. Indien de werknemer al wel al zijn uren heeft gewerkt, betaalt de werkgever drie uur aan de werknemer. De overige uren hoeft de werkgever dus niet te betalen.

 
Vraag 51

Kunnen minuren in de loonperiode ingehaald worden?

Als een dienst wordt ingetrokken vindt er uitbetaling plaats van drie uur. De overige uren van een dienst gaan naar het minurenpotje. Indien de overige uren ingehaald kunnen worden binnen de range van 152 uur in de betreffende loonperiode, dan is er geen sprake van overwerktoeslag

Vraag 52

De waarde van de vakantiedag is verlaagd. Zijn er nu minder vakantiedagen

Nee, het aantal vakantiedagen is gelijk gebleven. De werknemer heeft 24 vakantiedagen. Door het vervallen van de adv-dag is een werkweek niet meer 40 uur, maar 38 uur. Een vakantiedag bedraagt dan ook niet meer 8 uur, maar 7,6 uur. Als de werknemer een hele week vakantie heeft, kost dit 38 uur vakantie. Als de werknemer 4 uur werkt, neemt de werknemer ook 4 uur vakantie op

 
Vraag 53

Wordt er nog een onregelmatigheidstoeslag betaald tijdens de vakantie?

Nee, vanaf loonperiode 10 2013 ontvangt de werknemer alleen zijn basissalaris tijdens vakantie.
 

Vraag 54
 

 Wat betekent het niet indexeren van de vakantiedagen?

Overgebleven uren kan de werknemer meenemen naar het daaropvolgende jaar. Vanaf loonperiode 10 worden de overgebleven vakantiedagen echter niet meer ge´ndexeerd. De waarde van alle vakantiedagen, die aan het einde van enig jaar nog niet zijn opgenomen, worden vastgesteld. Deze vastgestelde waarde groeit niet mee met de loonontwikkeling van de werknemer. Bij een loonstijging zal het aantal vakantiedagen (in tijd) dus naar evenredigheid dalen.

Een voorbeeld:
Een werknemer verdient € 12,40 bruto per uur. De werknemer heeft nog 10 vakantiedagen over. Deze dagen vertegenwoordingen een waarde van € 12,40 x 80 (10x8) = € 992,-. Als gevolg van de cao-verhoging wordt het uurloon van de werknemer met 2% verhoogd. De werknemer verdient dan € 12,65 bruto per uur. Dit betekent dat de werknemer geen 10 vakantiedagen meer heeft, maar nog 9,8 vakantiedagen
(€ 992,-:€ 12,65 = 78,42 uur = 9,8 dagen). Dit voorbeeld gaat uit van een vakantiedag van 8 uur.
 

Vraag 55

Wat is het salaris van een werknemer tijdens de vakantie?

De werknemer heeft tijdens zijn vakantie recht op vakantieloon. is het basissalaris, en het vakantietoeslag is het vakantiegeld wat in mei betaald wordt.

(Regeling het gemiddelde onregelmatigheidstoeslag  is vervallen per 10-09-2013)

Vraag 56
 

 Moet er voor een oproepkracht ook pensioenpremie afgedragen worden?

Nee. De oproepkrachten vallen niet onder de pensioenregeling.

Vraag 57
 

 Wat is het historie van het laatste 5 jaar loonontwikkelingen?

    - 01-01-2008: 3,1 procent salarisverhoging

- 01-01-2009: 3,25 procent salarisverhoging

- 01-01-2010: 3 procent salarisverhoging

 

- 01-01-2012: 2,3 procent salarisverhoging

 

- 09-2013: 1,26 procent eenmalige uitkering

 

- 10-2013: 5,25 verhoging basisloon als compensatie ivm vervallen ADV-dagen

 

- 11-2014: 1,26 procent eindejaarsuitkering

Vraag ?:

 W

B

 

Voor een actueel overzicht van de vaakgestelde vragen, verwijzen wij u naar de website www.beveiligingsbranche.nl

Alle rechten voorbehouden © 2013 - Cavens